Təhsil imkanları bugün haqqında inşa

Hər bir insan tamamilə cahil doğulur. Əmmə, tutma kimi reflekslərə malik olsa da, şüurlu qabiliyyətlərə malik deyil. Dünyada yaşamaq üçün öyrənmək, biliyə sahib olmaq, savadlı olmaq lazımdır. Təhsil maarifləndirmə aktıdır.  Başqa sözlə desək, davranış əldə etmək cəhdidir. İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasında ən mühüm amil təhsildir. Təhsil dedikdə təkcə məktəbdə dörd divar arasında keçilən dərslər və ya fənlər nəzərdə tutulmur. Təhsil ilk növbədə ailədən başlayır. Valideynlərin övladlarına öyrətdikləri hər bir davranış, söz və ədəb təhsilin əhatə dairəsindədir.

Təhsilli insanların cəmiyyətdə yeri başqadır.  Savadlı insan harada və necə davranacağını bilir. İstədiyi şeyləri əldə etmək üçün nə və necə etməlidir; O, cəmiyyətdə yer qazanmaq üçün necə danışmağı, necə davranmağı yaxşı bilir. Təhsilli insanlar cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən sevgi və hörmət görürlər.  Təhsil bir ölkənin inkişafını təmin edən ən mühüm cəhətlərdən biridir. Cəmiyyətlərin və ya ölkələrin inkişaf etməsi üçün o ölkənin və ya cəmiyyətin üzvləri yaxşı təhsil almalı, yaxşı təchiz olunmuş insanlar olmalıdırlar.

Bizim təhsil sistemimizdə nə tək öyrətmə var, nə də tək təhsil var.İkisi birlikdə həyata keçirilir.  Milli Təhsilin məqsədi tələbələri, bilik yüklü vətəndaşlar yetişdirmək deyil. Əsas məqsəd özünə, ailəsinə, son nəticədə vətəninə, millətinə faydalı insanlar yetişdirməkdir. Qədim dövrlərdə cəmiyyətlər müharibə yolu ilə inkişaf edə bilirdilər. Hərbi sahədə uğur qazanan qüdrətli dövlətlər döyüşərək başqa dövlətlərin torpaqlarını ələ keçirərək varlanırdılar. Bu gün təhsilə ən çox önəm verən dövlətlər dünyanın ən güclü dövlətləri hesab olunur. Sahib olduğumuz dəyərlərin çoxu təhsil vasitəsilə əldə edilir. Bu səbəbdən hər bir cəmiyyətdə təhsilə önəm verilməli, savadlı insanların yetişməsinə diqqət yetirilməlidir.

Təhsil insanları cəhalətdən xilas edən, uğura aparan yoldur. Uzun bir macəra kimi görünsə də, parlaq gələcəyə çatmaq üçün bizə lazımdır.  Onun insan həyatını dəyişən dəyərləri var. Bu, məktəb həyatından və təhsildən başlayır və həyatımıza başlayana qədər davam edir.

Təhsilli insanlar cəmiyyətdə söz sahibidir. Onlar ətrafdakılar tərəfindən hörmət və qiymətləndirilir. Dərhal diqqəti cəlb etməklə, onların sözləri daha vacib görünür. Təhsilsiz insanlar cəmiyyətdə savadlı insanlar qədər yaxşı qarşılanmır. Bir çox fürsətləri qaçırdıqları kimi, iş həyatları da çox çətindir. Təhsil alan insanların gələcəyinin parlaq olduğu, iş potensialının da yüksək olduğu görülür. Vətəndaşların savadlı olması da onların dövlətin hakimiyyət orqanlarında söz sahibi olmasını göstərir. Biz düzgün təhsili inkişaf etdirərək təhsil veririksə, yanlış təhsil insanların sahib olduqlarını itirməsinə səbəb olur. Unutmaq olmaz ki, insanın təhsil həyatı çox önəmlidir.

Hər bir cəmiyyətdə təhsilə önəm verilir, insana yüksək qiymət verilir. Parlaq gələcəyi və yaxşı təhsili olan cəmiyyətlər həmişə hörmətə layiqdirlər. Uşaqların sabahın böyükləri olacağı fikri də bu şəkildə dəyişir. Təhsilə can atmaq, gələcəyə nail olmaq lazımdır.

Təhsil imkanları bugün haqqında inşa

Təhsil tarixin müəyyən dövrünü müqəddəsləşdirən qəhrəmanlıq fəaliyyəti deyil.  Tarixi müqəddəsləşdirmə vasitəsinə çevrilən təhsil qəhrəmanlıq adı altında hamaset yaradır.

Təhsil keçmişdən asılı olmamalıdır.Təhsil bu günün dünyasına və gələcəyə baxmalıdır.

Müasir dünyanın ehtiyaclarına uyğun təhsil siyasətlərinin yaradılması təhsili fosilləşmədən xilas edəcək və onu canlı edəcəkdir.

Keyfiyyətli təhsilin qarşısında duran ən böyük maneələrdən biri təhsilin fosilləşməsidir.

Müasir dünya üçün uyğun təhsil fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bu günün real ehtiyaclarına cavab verən təhsil siyasətini həyata keçirmək mümkündür.

Müasir dünyada insan kapitalının keyfiyyəti ölkələrin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kontekstdə ölkəmizdə insan kapitalının keyfiyyətinin müəyyənediciləri olan təhsilə və ali təhsilə verilən önəm artıb.

Müasir dünya üçün uyğun təhsil fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bu günün real ehtiyaclarına cavab verən təhsil siyasətini həyata keçirmək mümkündür.

Qarışıq təhsil, dini təhsil və ya dəyərlər təhsili anlayışları ətrafında müzakirələr cəmiyyətdə mədəniyyət müharibələrini qızışdırmaqdan başqa heç bir məqsədə xidmət etmir.

Elmi və texnoloji inkişafın işığında fərdlərin bacarıqlarını inkişaf etdirmək və gələcəyə hazırlamaq lazımdır.

Təhsillə bağlı yeni sözlər söyləmək lazımdır.  Dərk etmək lazımdır ki, dünənə qədər təhsillə bağlı dediklərimiz dünəndə qalmalıdır.

Fəlsəfə insan təcrübəsinin fəaliyyətidir, bütün elmlərin anasıdır. Müdrikliyi və biliyi sevmək, axtarmaq və kəşf etmək üçün fərdlərin çox kiçik yaşlarından fəlsəfi anlayışla təchiz edilməsi lazımdır.

Təhsil fərdin dünyada əldə edilən elmi və texnoloji səviyyəyə uyğun olaraq necə fəal, məhsuldar və yaradıcı ola biləcəyinə diqqət yetirir.

Fərdlərin azadlıqsevər, plüralist və orijinal təhsil siyasətləri ilə müasir dünyada göz qamaşdıran texnoloji və elmi inkişaflara uyğunlaşmaları mümkündür.

Sədaqət və itaət kimi əsrlərdən bəri mövcud olan anlayışlar işığında tərbiyəvi fəaliyyət təşkil etmək mümkün deyil.

Fərdlərin biliyi anadangəlmə deyil, ixtisaslı təhsillə formalaşır. Digər tərəfdən, təhsil və ali təhsil iqtisadi inkişaf və sürətli artım kimi iqtisadi nəticələrə əlavə olaraq çox mühüm sosial faydalar təmin edir. Araşdırmalar göstərir ki, təhsil ictimai harmoniya və əmin-amanlığın təmin edilməsi, demokratikləşmə, mədəniyyət və sosial dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi, şüurlu və sorğu-sual fərdlərin yetişdirilməsi ilə cəmiyyətin sosial inkişafına töhfə verir. Ona görə də çağımızda təhsil məsələsi bəşər tarixinin hər hansı digər dövründəkindən daha çox həm fərdi, həm də sosial miqyasda müəyyənedici amilə çevrilmişdir. Bu yaxınlarda aparılan proqnoz araşdırmasına görə, 2030-cu ildə insanların və ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin onların təhsil səviyyələrindən asılı olacağı müəyyən edilib.

Bu kontekstdə Azərbaycanın gənc və dinamik əhali strukturunu nəzərə alsaq, təhsil siyasətləri ölkəmizin 2024-cü il hədəflərinə çatmasında mühüm rol oynayır.Təhsil və inkişaf arasındakı əlaqənin kritik əhəmiyyətini dərk edən Azərbaycan son 10 ildə ciddi transformasiyalar həyata keçirmişdir. Bu transformasiyalar siyasət səviyyəsində təhlil edildikdə, birinci prioritetin təhsilə çıxış imkanlarının artırılması kontekstində imkan bərabərliyini təmin edən siyasətlər olduğu görünür.

Şərti təhsil yardımı, yüklənmiş təhsil təcrübələri, qızların məktəbə getməsinə vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyi də daxil olmaqla kampaniyalar və fiziki infrastrukturun təkmilləşdirilməsi çərçivəsində yeni sinif investisiyaları imkan bərabərliyinə diqqət yetirən siyasət təcrübələrinin konkret nümunələridir.

Bölgələr arasında fərq azaldılmalıdır

Bununla belə, təhsilə çıxışın kəmiyyətcə irəliləyişlərinə baxmayaraq, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və regionlar və məktəb növləri arasında nailiyyət səviyyələrindəki fərqlərin azaldılması zərurəti mühüm olaraq qalır. Bu qətiyyətə əsaslanaraq, Azərbaycanın gələcək dövrdə təhsil siyasətinin prioriteti regionlararası fərqlərin aradan qaldırılmasına diqqət yetirməklə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır.  

Nəticədə əsas məqsədimiz informasiya cəmiyyətinin tələblərinə cavab verən məhsuldar və xoşbəxt şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Təhsil sistemində fərdlərin şəxsiyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirən, imkan bərabərliyinə əsaslanan və keyfiyyəti yüksəldən transformasiya proqramı həyata keçiriləcək. Bu transformasiya prosesini dəstəkləmək üçün ömür boyu öyrənmə yanaşması çərçivəsində təhsilin idarə edilməsi, müəllim hazırlığı prosesləri, kurikulum, təhsil mühiti və alətlər gücləndiriləcək.

Təhsildə bu gün məkandan asılı olmayan distan təhsil formaları yaranmışdır. Distant təhsil, ənənəvi təlim-tədris metodlarında 

sinifdaxili həyata keçirmək mümkün olmadığı hallarda təhsil işlərini planlaşdıran və həyata keçirənlər ilə təhsilalanlar arasında ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqənin xüsusi hazırlanmış tədris bölmələri və müxtəlif mühitlər vasitəsilə müəyyən bir mərkəzdən təmin edildiyi tədris üsuludur. Yenə distant təhsili aşağıdakı kimi təyin edə bilərik; Bu, müxtəlif yerlərdən olan tələbələrin, müəllimlərin və tədris materiallarının kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə bir araya gətirildiyi institusional təlim fəaliyyətidir.

Niyə Distant Təhsil?

  • Bu, ömür boyu öyrənməyə imkan verir.
  • Bu, geniş tələbələrə xidmət edə bilən bir təhsil sistemidir.
  • Ənənəvi təhsildən yararlanmayan insanlar üçün vazkeçilməzdir.
  • Fərqli ixtisaslara malik şəxslərdən ibarət hədəf auditoriyaya müxtəlif tətbiqlərlə təhsil xidmətləri göstərə bilər.
  • Bu, hər bir tələbəyə öz sürətində öyrənməyə imkan verir.
  •  Bilik və bacarıqların artırılması, dəyişdirilməsi və şaxələndirilməsi.
  •  Bu, təhsil xidmətlərinə geniş çeşiddə kommunikasiya texnologiyaları təklif edə bilən sistemdir.
  •  Tələbə mərkəzlidir.

Onlayn Təhsil və ya İnternet Dəstəkli Təhsil, distant təhsilin növü, kurs materialını tələbəyə ötürmək üçün internet texnologiyalarından istifadə edilən bir sistemdir. Tələbə kompüter, planşet və ya mobil telefon vasitəsilə internet vasitəsilə sistemə qoşulur və təhsil prosesində iştirak edir.

Onlayn təhsil üçün kompüter, planşet və ya mobil telefon və internet bağlantısı kifayətdir.  Tələbə məktəbə getmədən, vaxtından və/və ya yerindən asılı olmayaraq virtual mühitdə canlı, video və audio dərsləri izləyir, istədiyi vaxt onlara yenidən izləyə bilər.

Texnologiyanın inkişafı bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də həm şagirdlər, həm valideynlər, həm də müəllimlər üçün böyük rahatlıq yaradır. Bu mənada onlayn təhsil həm təmin etdiyi rahatlıq, həm də qabaqcıl texnologiyadan istifadə sayəsində təqdim etdiyi öyrənmə imkanları baxımından önə çıxır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button